De eerste jaarhelft bulkte van sociale acties, waaronder stakingen, in de sector Gas en Elektriciteit.
Brengt het najaar meer van hetzelfde?
Wij maken een stand van zaken op met betrekking tot de conflictpunten die in februari werden voorgelegd aan het verzoeningsbureau van het paritair comité.
Het gaat in essentie over niet of niet correct toegepaste cao’s en andere overeenkomsten.

Sociaal conflict in sector gas en elektriciteit breidt verder uit

Zoals Gazelco al vaker benadrukte, moet in eerste instantie de globale problematiek van het niet-respecteren van afspraken (zoals sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten) sectoraal besproken en liefst opgelost worden.
Tot nu toe vond enkel sectoraal overleg plaats over het personeelstarief, waarbij de werkgevers geen enkele concrete bijkomende toegeving deden, en over het dossier Elgabel, waarbij een trage vooruitgang zichtbaar wordt (zelfs versneld door onze acties, anders zou ook dit nog veel trager verlopen), maar nog helemaal geen sluitende oplossing gevonden werd. Over alle andere aangekaarte problematieken werd nog geen woord gerept door de werkgeversvertegenwoordigers en heeft dus nog geen overleg plaatsgevonden.