Zoals elk jaar, hebben alle rechthebbenden (die ressorteren onder het bevoegdheidsveld van het Paritair Comité 326, de statutaire ambtenaren van OV Fluvius volgen een andere systematiek) recht op de uitbetaling van een syndicale premie, voor dit jaar nog steeds vastgelegd op 145,00 €.  Om hierop aanspraak te maken moet uiteraard voldaan worden aan een aantal voorwaarden.
De voornaamste, waaraan moet voldaan zijn in de referteperiode 1.7.2022 – 30.6.2023, zijn : voldoen aan de minimale bijdragevoorwaarde ( 195,00 € ), minimum 3 maanden gewerkt hebben (uitzonderlijke gelijkstellingen zijn ook van toepassing)  in een bedrijf van de sector (PC326) en als betalend lid ( binnen de referteperiode ) het syndicaal attest terugbezorgen aan de betrokken syndicale organisatie.

Opnieuw zullen ook onze sectorale onderhandelingen, in Paritair Comité 326 voor Gas en Elektriciteit, serieus beknot worden door de loonnormwet die ditmaal een zogenaamde loonmarge van 0 % imperatief oplegt.  Dit wil in eenvoudige bewoordingen zeggen dat voor deze periode de loonkosten niet mogen stijgen, buiten een aantal uitzonderingen zoals bijvoorbeeld via bestaande indexeringsmechanismen en barema-verhogingen.  De onderhandelaars zullen vanaf nu trachten om, op basis van het op 12 oktober 2023 door het gemeenschappelijk vakbondsfront ingediende eisenbundel dat u samengevat hieronder vindt, toch zo veel mogelijk sociale vooruitgang te trachten realiseren voor alle gebaremiseerde werknemers in onze sector.  Voor kaderleden worden normaal gezien aparte afspraken gemaakt, omdat werkgevers systematisch weigeren om ook over hen afspraken te maken in het kader van het Paritair Comité.  En voor onze collega’s van OV Fluvius zullen besprekingen volgen voor de periode 2024 – 2025, ook hiervoor zal binnenkort een eisenbundel ingediend worden.