De onderhandelingen in functie van een sectorale CAO ‘sociale programmatie 2019-2020’ werden op 31.10.19 verdergezet.
De syndicale organisaties hebben een aantal eisen gepreciseerd die reeds gesteld werden inzake koopkracht, verplaatsingsvergoedingen, tijdskrediet/themaverloven/ouderschapsverloven, opleiding, getrouwheidsverlof, gezondheidszorgen, dotaties aan paritaire en sociale fondsen, eindeloopbaan, syndicale premie en syndicaal vormingsfonds.