Conform de sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst met betrekking tot dienstverplaatsingen, woon-werkverkeer en overplaatsingen, werden de bedragen aangepast vanaf 1 juli 2022 voor wat betreft dienstverplaatsingen, zendingen en overplaatsingen.  Bij gebruik van een privé-voertuig worden de effectief gereden kilometers vanaf dan vergoed aan € 0,4170 / km.  Voor wat betreft de mobiliteitstoelage (tijdsvergoeding berekend op basis van de afstand die afgelegd wordt door werknemers die hun opdracht ambulant vervullen en hierdoor hun woon-werkverkeer buiten de diensturen afleggen) werden vanaf dezelfde datum de bedragen aangepast naar respectievelijk € 8,9893 / dag (indien de totale afstand woonplaats-tijdelijke tewerkstellingsplaats buiten standplaats-woonplaats niet meer dan 40 km is) en € 0,3308 / bijkomende km (zelfde totale afstand meer dan 40 km en niet meer dan 130 km).  De bijgevoegde tabel vermeldt een overzicht van deze mobiliteitstoelagen.

Zoals wellicht iedereen wel reeds vernomen heeft, zullen er ook na de reeds gevoerde acties tijdens de voorbije maanden nog volgen, de meest in het oog springende hiervan zullen ongetwijfeld op 31 mei en 20 juni plaatsvinden.  Op 31 mei zal de ACOD overgaan tot een algemene staking binnen de openbare diensten en zal er op 20 juni een massabetoging door de Brusselse straten trekken, georganiseerd door een gemeenschappelijk vakbondsfront.