Vandaag werden de teksten in bijlagen ondertekend door alle betrokken partijen in het Paritair
Comité 326 (sector Gas en Elektriciteit). Ook GAZELCO bekwam vooraf een duidelijk mandaat van
de leden via een zo ruim mogelijke consultatie. In dit resultaat mag onderstreept worden dat
GAZELCO een sterke eigen stempel gedrukt heeft, niettegenstaande het beperkende wettelijke
kader waarin onderhandeld moest worden.
Dit is een stap voorwaarts, maar GAZELCO zal zich ook nog (her)positioneren omtrent de nog steeds
lopende conflictueuze sectorale context waarin we ons bevinden ten gevolge van de
stakingsaanzegging die ingediend werd begin 2019. Ook hierin zal een interne consultatie nog
moeten uitwijzen wanneer (on)voldoende vooruitgang geboekt zou zijn om eventueel aan deze
reeds lang aanslepende situatie een gewijzigde houding te koppelen.
Jan Van Wijngaerden
Federaal Secretaris GAZELCO

Tijdens een zitting van het Paritair Comité 326 op 5 december 2019, werd een globaal voorstel van sectorale overeenkomst bekomen.  Betrokken leden van Gazelco zullen geconsulteerd worden over de inhoud hiervan (die hieronder samengevat wordt), in een poging om tot een sectoraal mandaat hieromtrent te komen.  Ten laatste op 13 januari 2020 zou dit moeten gekend zijn.