Sector

Elke privésector in België is aan een paritair comité (PC) verbonden, een overlegorgaan waar de werkgevers en vakbonden (die in het geval van PC326 de bedienden vertegenwoordigen)  allerlei zaken bespreken.  De Gas- en Elektriciteitssector behoort tot het Paritair Comité 326  (PC 326) dat bevoegd is voor de bedrijven die hun activiteiten toespitsen op de productie, het vervoer, de opname en de verkoop van gas en/of elektriciteit, evenals op de laboratoria van diezelfde activiteiten.

Zoals hierboven aangehaald, is een paritair comité op “paritaire” manier samengesteld, d.w.z. dat de werkgeversvertegenwoordigers over hetzelfde aantal  mandaten beschikken als de vakbondsvertegenwoordigers.

Beide partijen hebben 21 mandaten.  De voorzitter en de secretaris zijn ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  De werkgevers zijn vertegenwoordigd door FEBEG enerzijds, de patronale federatie  van de niet –gereguleerde bedrijven van de sector Gas en Elektriciteit  (Electrabel, Luminus, enz.), en door Synergrid anderzijds, de patronale federatie van de gereguleerde bedrijven van deze sector (Elia, Fluxys, Fluvius, Ores, BNO, enz.).

De vakorganisaties ABVV GAZELCO (10 mandaten), ACV (10 mandaten) en ACLVB  (1 mandaat) hebben eveneens hun mandaten in het PC 326.

Binnen het PC 326 onderhandelen de werkgevers en de vakorganisaties collectieve arbeidsovereenkomsten (bijvoorbeeld de tweejaarlijkse cao’s sociale programmatie), die van toepassing zijn op de werkgevers en bedienden van deze sector.

Ook bij betwisting in een bedrijf of de sector moet het PC 326 zijn rol vervullen.

Dan worden verzoeningsbureaus bijeengeroepen, waarbij de voorzitter van het paritair comité de rol van sociaal bemiddelaar op zich neemt en tot taak heeft een oplossing te vinden voor de toegelichte betwisting.

Daarnaast beheert het PC 326 op paritaire manier meerdere sectorale fondsen om bepaalde extralegale sociale voorzieningen te financieren.

Comments are closed.