Na zeer moeizame onderhandelingen werd uiteindelijk op 21 december 2023 dan toch een sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst ‘Sociale Programmatie 2023 – 2024’ ondertekend binnen het Paritair Comité 326 (Gas en Elektriciteit).  Slechts een zeer nipte meerderheid van de Gazelco-leden, die hun stem uitgebracht hadden tijdens de consultatie, had mandaat gegeven om tot ondertekening over te gaan.  Tijdens de zeer beperkte consultatie, die slechts mogelijk was gedurende ongeveer een week ( en waarvoor we normaal gezien meerdere weken nodig hebben) , was duidelijk dat een zeer groot deel van diegenen die gestemd hebben helemaal niet tevreden was met het verloop van de onderhandelingen die hieraan vooraf gegaan zijn én het globale resultaat hiervan.  Sommige elementen van deze overeenkomst zijn duidelijk ( de volledige tekst is beschikbaar bij uw lokale syndicale afvaardiging van Gazelco ofwel op het secretariaat van Gazelco op nummer 02 5085868), terwijl andere hopelijk nog een invulling kunnen vinden in de komende maanden, maar zijn dus voorlopig onzeker.  Vandaar dat Gazelco gewaarschuwd heeft bij de ondertekening voor een onzekere sociale vrede !

Zoals elk jaar, hebben alle rechthebbenden (die ressorteren onder het bevoegdheidsveld van het Paritair Comité 326, de statutaire ambtenaren van OV Fluvius volgen een andere systematiek) recht op de uitbetaling van een syndicale premie, voor dit jaar nog steeds vastgelegd op 145,00 €.  Om hierop aanspraak te maken moet uiteraard voldaan worden aan een aantal voorwaarden.
De voornaamste, waaraan moet voldaan zijn in de referteperiode 1.7.2022 – 30.6.2023, zijn : voldoen aan de minimale bijdragevoorwaarde ( 195,00 € ), minimum 3 maanden gewerkt hebben (uitzonderlijke gelijkstellingen zijn ook van toepassing)  in een bedrijf van de sector (PC326) en als betalend lid ( binnen de referteperiode ) het syndicaal attest terugbezorgen aan de betrokken syndicale organisatie.