SYNDICALE PREMIE 2023 EN BIJDRAGEN VANAF 2024

Zoals elk jaar, hebben alle rechthebbenden (die ressorteren onder het bevoegdheidsveld van het Paritair Comité 326, de statutaire ambtenaren van OV Fluvius volgen een andere systematiek) recht op de uitbetaling van een syndicale premie, voor dit jaar nog steeds vastgelegd op 145,00 €.  Om hierop aanspraak te maken moet uiteraard voldaan worden aan een aantal voorwaarden.
De voornaamste, waaraan moet voldaan zijn in de referteperiode 1.7.2022 – 30.6.2023, zijn : voldoen aan de minimale bijdragevoorwaarde ( 195,00 € ), minimum 3 maanden gewerkt hebben (uitzonderlijke gelijkstellingen zijn ook van toepassing)  in een bedrijf van de sector (PC326) en als betalend lid ( binnen de referteperiode ) het syndicaal attest terugbezorgen aan de betrokken syndicale organisatie. De uitbetaling van de premie aan de rechthebbenden gebeurt vanaf ongeveer 6 december 2023, na ontvangst en verwerking van het syndicaal attest door Gazelco (de verzending hiervan naar de betrokkenen gebeurt voor gebaremiseerde bedienden automatisch in november).  Het einde van de verwerkingsperiode van deze syndicale premie is bepaald op 31 maart 2023.  Hoe sneller Gazelco in het bezit is van het attest, hoe sneller dit kan verwerkt worden en hoe sneller de premie kan uitbetaald worden.  Indien iemand geen attest ontvangen heeft en toch meent rechthebbende te zijn, dan kan op vraag aan uw lokale syndicaal afgevaardigde een duplicaat aangevraagd worden.  Kaderleden ontvangen normaal gezien niet automatisch een attest op naam, zij kunnen via het secretariaat ofwel via een lokale syndicaal afgevaardigde een blanco (zelf in te vullen) attest bekomen, hetgeen dan dezelfde verwerkingsprocedure kan volgen.  Voor meer uitleg hierover kan u steeds terecht bij de syndicale afvaardiging in uw onderneming of bij het secretariaat van Gazelco (op telefoonnummer 02/5085868).

Voor personeelsleden van OV Fluvius is de verwerkingsperiode van de syndicale attesten momenteel reeds bezig, deze zullen begin februari 2024 gecontroleerd worden en nadien uitbetaald worden, het bedrag van de premie is ook ongewijzigd 145,00 € voor de rechthebbenden die in orde zijn met hun bijdragen.

Jaarlijks kunnen de bijdragen, die in principe maandelijks betaald worden aan de ACOD, verhoogd worden mits toepassing van een indexeringsmechanisme, hetgeen van toepassing is op alle sectoren binnen de ACOD.  Vanaf 2024 zullen de bijdragen in functie van Gazelco als volgt verhogen :

–        Normale volle maandelijkse bijdrage : + 0,65 €

–        Verminderde bijdrage voor werklozen : + 0,35 €

–        Normale bijdrage voor gepensioneerden : + 0,25 €

Voor gepensioneerden die volledig in orde zijn met hun bijdragen tijdens het voorgaande kalenderjaar wordt in de loop van de eerste jaarhelft een getrouwheidspremie van 25,00 € uitbetaald door Gazelco.

HOSPITALISATIEPOLIS ETHIAS VOOR GEPENSIONEERDEN

Na pensionering kan het gebaremiseerd personeel, dat ressorteert onder het Paritair Comité 326, aansluiten bij de hospitalisatiepolis 8.000.009 van Ethias, met ofwel de uitgebreide dekking ofwel de basis dekking.  Afhankelijk van de gekozen formule (die natuurlijk kan opgevraagd worden) moeten de betrokkenen zelf bijdragen betalen, waarvan de bedragen terug te vinden zijn in de bijgevoegde tabellen.  Het goede nieuws is dat deze bedragen reeds zeer lang niet gestegen zijn.

Ethias tarieven hospitalisatie

 

Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.