Vandaag werden de teksten in bijlagen ondertekend door alle betrokken partijen in het Paritair
Comité 326 (sector Gas en Elektriciteit). Ook GAZELCO bekwam vooraf een duidelijk mandaat van
de leden via een zo ruim mogelijke consultatie. In dit resultaat mag onderstreept worden dat
GAZELCO een sterke eigen stempel gedrukt heeft, niettegenstaande het beperkende wettelijke
kader waarin onderhandeld moest worden.
Dit is een stap voorwaarts, maar GAZELCO zal zich ook nog (her)positioneren omtrent de nog steeds
lopende conflictueuze sectorale context waarin we ons bevinden ten gevolge van de
stakingsaanzegging die ingediend werd begin 2019. Ook hierin zal een interne consultatie nog
moeten uitwijzen wanneer (on)voldoende vooruitgang geboekt zou zijn om eventueel aan deze
reeds lang aanslepende situatie een gewijzigde houding te koppelen.
Jan Van Wijngaerden
Federaal Secretaris GAZELCO

De onderhandelingen in functie van een sectorale CAO ‘sociale programmatie 2019-2020’ werden op 31.10.19 verdergezet.
De syndicale organisaties hebben een aantal eisen gepreciseerd die reeds gesteld werden inzake koopkracht, verplaatsingsvergoedingen, tijdskrediet/themaverloven/ouderschapsverloven, opleiding, getrouwheidsverlof, gezondheidszorgen, dotaties aan paritaire en sociale fondsen, eindeloopbaan, syndicale premie en syndicaal vormingsfonds.