SYNDICALE PREMIE 2020

Zoals elk jaar, hebben alle rechthebbenden recht op de uitbetaling van een syndicale premie, voor dit jaar nog steeds vastgelegd op  €145,00.
Om hierop aanspraak te maken moet uiteraard voldaan worden aan een aantal voorwaarden. De voornaamste, waaraan moet voldaan zijn in de referteperiode 1.7.2019 – 30.6.2020, zijn :
– voldoen aan de minimale bijdragevoorwaarde ( €180,00)
– minimum 3 maanden gewerkt hebben in een bedrijf van de sector (PC326) en als betalend lid ( binnen de referteperiode ) het syndicaal attest terugbezorgen aan de betrokken syndicale organisatie.
De volgende personen, die ook aan dezelfde bijdragevoorwaarde voldaan hebben tijdens de referteperiode, hebben eveneens recht op een syndicale premie tot aan de pensioengerechtigde leeftijd :
– de werknemers in tijdskrediet of loopbaanonderbreking einde loopbaan, de werknemers met vervroegde opruststelling alsook de invaliden.
Mits toepassing van dezelfde regels worden de volgende personen gelijkgesteld met rechthebbenden :
– de langstlevende echtgenoot/echtgenote of het kind/de kinderen van de voornoemde werknemer die in de loop van de referentieperiode overleden is, alsook de werknemers die deeltijds tewerkgesteld zijn.
De uitbetaling van de premie aan de rechthebbenden gebeurt vanaf ongeveer 6 december 2020, na ontvangst (de verzending ervan start in november) en verwerking van het syndicaal attest door Gazelco.
Het einde van de verwerkingsperiode van deze syndicale premie is bepaald op 31 maart 2021.  Hoe sneller Gazelco in het bezit is van het attest, hoe sneller dit kan verwerkt worden en hoe sneller de premie kan uitbetaald worden.
Indien iemand geen attest ontvangen zou hebben en toch meent rechthebbende te zijn, dan kan op vraag een duplicaat aangevraagd worden.
Kaderleden ontvangen normaal gezien niet automatisch een attest op naam, zij kunnen via het secretariaat ofwel via een lokale syndicale afgevaardigde een blanco (zelf in te vullen) attest bekomen, hetgeen dan dezelfde verwerkingsprocedure kan volgen.  Voor meer uitleg hierover kan u steeds terecht bij de syndicale afvaardiging in uw onderneming of bij het secretariaat van Gazelco (op telefoonnummer 02 5085868).  Hopelijk kan ook in tijden met een corona-virus de normale procedure gevolgd worden en kan alles dienaangaande op tijd uitgevoerd worden.
Vooral ook het inzamelen van de attesten zal moeizamer verlopen dan in voorgaande jaren, bezorg bij voorkeur toch zo snel mogelijk het attest aan uw Gazelco-afgevaardigde of stuur dit op naar het secretariaat van Gazelco (Fontainasplein 9 – 11 te 1000 Brussel).

De uitbetaling van een syndicale premie voor statutaire ambtenaren binnen Fluvius OV volgt andere voorwaarden, waaronder ook een andere timing.  Het bedrag werd onder impuls van Gazelco verhoogd tot € 145 vanaf dit jaar, zoals dit ook van toepassing is in de rest van onze sector.  Momenteel wordt voor deze betrokkenen een nieuw reglement onderhandeld, dat dan zo snel mogelijk kan toegepast worden van zodra een akkoord bereikt wordt hieromtrent.

Betrokken gepensioneerde leden van Gazelco, die volledig in orde zijn met hun specifieke bijdragen voor gepensioneerden in 2020, zullen een getrouwheidspremie ontvangen in 2021 (geen cumul mogelijk).

Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.