WETTELIJK KADER ‘NUCLEAIR’-NIEUWS VANUIT HET PARITAIR COMITE

WETTELIJK KADER ‘NUCLEAIR’

Tijdens de tweede helft van april 2024 keurde het Federaal Parlement de wetswijzigingen goed om het vereiste kader te creëren voor de overeenkomst die Engie op 13 december 2023 sloot met de Belgische regering aangaande de verlenging van de exploitatie van 2 kernreactoren in België.  Dit is een volgende stap in een mogelijke verlenging van de exploitatie door Electrabel van Doel 4 en Tihange 3 met 10 jaar.  Hierna moet ook nog de Europese Commissie deze overeenkomst goedkeuren, indien er volgens deze geen sprake is van onrechtmatige staatssteun.  Deze laatste stap zou genomen kunnen worden tegen het einde van dit jaar en dan pas zou de transactie tussen Engie en de Belgische Staat finaal gesloten kunnen worden.  Ook dan pas zal de voorziene ‘joint venture’ tussen deze partijen opgericht worden met een participatie van 50/50, die een uitbatings- en onderhoudscontract kan sluiten met Electrabel, tegen betaling van een vergoeding hiervoor.  Bedoeling is dat deze beide reactoren terug op het net komen in november 2025 om zo ook mee te zorgen voor een bevoorradingszekerheid van het land.

Het belang van dit alles voor het betrokken personeel is dat er zo alsmaar meer duidelijkheid en zekerheid komt inzake hun verdere tewerkstelling in deze activiteit bij Electrabel.

NIEUWS VANUIT HET PARITAIR COMITE

Helaas moet Gazelco melden dat er geen wezenlijke vooruitgang geboekt wordt in de gevoerde besprekingen op sectoraal vlak.  Pas op 25 april vond de eerste zitting van het Paritair Comité 326 van dit jaar plaats, waarvan de volledige agenda gevuld was met agendapunten die aangebracht werden door Gazelco.  Opnieuw heeft Gazelco getracht om het sectoraal debat te voeren over een herwaardering van technische functies alsook over knelpuntberoepen.  We konden vaststellen dat een beloofd verslag over besprekingen inzake ‘outsourcing van activiteiten’ binnen Electrabel Marketing & Sales veel te laat ingediend werd bij de Voorzitter van het Paritair Comité, hoewel dit anders door hun directie beloofd was.  Gazelco heeft getracht om het fiscaal jaarlijks plafond voor fietsvergoedingen op te voeren van 2500,00 euro naar 3500,00 euro, hetgeen ook door de werkgeversfederaties als niet opportuun op dit moment benoemd werd.  Onbegrijpelijk voor Gazelco, want bedrijven rollen over mekaar om het meest ‘groene’ imago te willen uitdragen, maar zoiets kan dan toch niet sectoraal hetgeen hiermee in tegenspraak is.  Nochtans bevestigden ter plaatse reeds twee bedrijven, alweer op vraag van Gazelco, dat ze dit gunstigere plafond wél reeds toepassen, zelfs zonder sectoraal akkoord.  Ook reeds lang bepleit Gazelco een uitbreiding van het bevoegdheidsveld van dit Paritair Comité naar ook activiteiten met andere molecules (zoals waterstof) dan aardgas.  Alweer klonk een ogenschijnlijk ongeïnteresseerd antwoord vanwege de werkgeversfederaties, hoewel dit ook in hun eigen belang zou kunnen zijn.  In de rubriek ‘tewerkstellingscel’ werd duidelijk dat alweer veel cijfers ontbraken en sommige bedrijven zich niet aan gemaakte afspraken inzake aandachtsgroepen (risicogroepen op de arbeidsmarkt) en een juiste contractsoort (contracten onbepaalde duur zijn de norm, contracten bepaalde duur moeten uitzonderlijk én patronaal geargumenteerd én syndicaal aanvaard zijn) houden.  Sedert begin dit jaar heeft een sectorale werkgroep getracht om een oplossing te vinden inzake het personeelstarief voor betrokken werknemers en gepensioneerden, zoals voorzien werd in een sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst die eind 2023 afgesloten werd.  Maar ook in dit dossier werd geen noemenswaardige vooruitgang geboekt, hoewel ook Gazelco duidelijke argumenten uitgelegd heeft om hiertoe te komen, namelijk een aftopping van de bepalende parameter in de elektriciteitsformule en een gelijkaardige aftopping in de gasformule met hierbij een voorstel van wijziging van een multiplicator hierin.  Gazelco stelt zich luidop de vraag wanneer de beide werkgeversfederaties wél vooruitgang in het sociaal overleg mee zullen bewerkstelligen, want momenteel is dit alles overwegend zonder voorwerp.  Misschien zal een druk hierop moeten opgevoerd worden door samen met onze leden een militantere houding tegenover deze federaties en bedrijven in te nemen, want enkel met velen samen zijn we sterker !

Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.