WET INZAKE VACCINATIEVERLOF

De wet waarbij een klein verlet wordt gecreëerd om zich te laten vaccineren werd in het parlement gestemd en is van kracht vanaf de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad (het buiten werking treden ervan is voorzien op 31.12.2021, maar kan verlengd worden tot 31.7.2022) .  Elke werknemer verbonden door een arbeidsovereenkomst heeft het recht met behoud van loon afwezig te zijn met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin tegen het coronavirus.  Alle betrokkenen hebben dit recht gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie (inclusief verplaatsingen) en hiervoor moet de werkgever vooraf verwittigd worden, zo snel mogelijk vanaf het ogenblik dat het tijdstip of tijdsslot bekend is. Het verlof kan enkel gebruikt worden waarvoor het is toegestaan.  Op verzoek van de werkgever moet de betrokkene daarvan het bewijs voorleggen.  Het tonen van de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, voor zover deze eenvoudig beschikbaar is voor de werknemer, geldt als voldoende bewijs.  Er kan dus ook niet geëist worden om een bewijs te leveren dat de betrokken werknemer daadwerkelijk aanwezig was in het vaccinatiecentrum op het aangegeven tijdstip.  Indien de werkgever kan aantonen dat het verlof toch zou gebruikt worden voor iets anders dan dat het bedoeld is, kan de werknemer zijn loon verliezen en als ongewettigd afwezig beschouwd worden.  Indien de werknemer de werkgever schriftelijk (bijvoorbeeld met een e-mail) verwittigt, dan mag de werkgever dat bericht niet bijhouden, er mag immers enkel ‘klein verlet’ genoteerd worden om te weten of de werknemer al dan niet aanwezig is.  De werkgever mag bovendien geen druk uitoefenen op de werknemer om het tijdstip buiten de werkuren te kiezen.  Enkel op verzoek van de werkgever (dus alleen als deze erom vraagt) moet de werknemer bewijzen dat deze het klein verlet gebruikt heeft om zich te laten vaccineren (het recht wordt toegekend voor elke vereiste vaccinatie).  Dit bewijs wordt geleverd door het document te tonen (dus niet overmaken, afgeven of opsturen) dat de afspraak bevestigt om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend.  Als de afspraakbevestiging deze gegevens niet vermeldt, dient in de plaats daarvan de uitnodiging tot vaccinatie te worden getoond aan de werkgever.  Het is de werkgever niet toegestaan om onder welke vorm dan ook een kopie van de afspraakbevestiging te nemen of de informatie die ze bevat manueel over te schrijven, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak. Dit laatste kan evenwel problemen geven voor de werknemers die telewerken, maar werkgevers kunnen er ook voor opteren om het bewijs niet te vragen en hun werknemers te vertrouwen, zodat eventueel enkel bij een vermoeden van misbruik kan gevraagd worden om het document te komen tonen.  De werkgever mag de informatie die hij te zien krijgt alleen maar gebruiken met het oog op de organisatie van het werk en het verzorgen van een correcte loonadministratie.  Het is de werkgever enkel toegestaan om de afwezigheid van de werknemer te registreren als klein verlet.  Omwille van de bescherming van de privacy, mag de werkgever niet de reden van het klein verlet vermelden, noch op enige wijze registreren dat de werknemer mogelijks gezondheidsproblemen heeft. Wanneer de werknemer na vaccinatie ziek wordt gelden de gewone regels bij arbeidsongeschiktheid.

Deze wet is een belangrijk instrument om werknemers toe te laten zich te laten vaccineren, waarbij ook de werkgevers belang hebben, en komt tegemoet aan verzuchtingen inzake de bescherming van de privacy doordat ze strikte regels oplegt aangaande het te leveren bewijs.

Belangrijk is ook om aan te geven dat deze wet niet van toepassing is op statutaire ambtenaren, dus voor wat onze sector betreft de werknemers van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.  Hierin zal best een aparte overeenkomst onderhandeld worden door Gazelco die zowat dezelfde modaliteiten verzekert voor alle betrokkenen.

Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.