VOORSTEL VAN SECTORALE CAO “SOCIALE PROGRAMMATIE 2019-2020”

Tijdens een zitting van het Paritair Comité 326 op 5 december 2019, werd een globaal voorstel van sectorale overeenkomst bekomen.  Betrokken leden van Gazelco zullen geconsulteerd worden over de inhoud hiervan (die hieronder samengevat wordt), in een poging om tot een sectoraal mandaat hieromtrent te komen.  Ten laatste op 13 januari 2020 zou dit moeten gekend zijn.

De voornaamste inhoudelijke punten zijn :

–  retro-actieve, recurrente verhoging van 1,1 % op 1.1.2019 op de sectorale en alle ondernemingsbarema’s en op de reële individuele maandlonen van alle betrokkenen in actieve dienst (definitie hiervan wordt ook opgenomen in teksten zodat hier achteraf geen discussies over ontstaan).

–  verhoging van de fietsvergoeding tot 0,24 €/km

–  aan alle nieuw gepensioneerden wordt de mogelijkheid geboden om zich individueel aan te sluiten aan een sectoraal voorziene hospitalisatieverzekering van Ethias, mits betaling van eigen bijdragen.

–  verbetering van het gemotiveerd tijdskrediet en thematisch verlof

–  voorziening van een individueel recht op opleiding van minstens 2 dagen per jaar, waarbij de sectorale verplichting van 5 dagen gemiddeld per jaar behouden blijft.

–  verdere activering van een werkgroep verplaatsingen en rechthebbenden (gezondheidszorgen en personeelstarief) met een strikte kalender.

–  verlenging tot 1 maand van de mogelijkheid tot recuperatie van bijkomend toegekende (niet-gepresteerde) overuren in zondagswacht voor arbeidsvoorwaarden > 2002.

–  toekenning van een hospitalisatieverzekering vanaf de eerste werkdag na aanwerving

–  verhoging van de patronale bijdragen in Enerbel met 5 % vanaf 1.1.2021.

–  verhoging van de syndicale premie tot 145,00 € voor 2019 én 2020.

Voor de statutaire ambtenaren van Fluvius OV zal nu zo snel mogelijk overleg opgestart worden om ook voor hen te komen tot een verbeteringsvoorstel van hun loon- en arbeidsvoorwaarden.  Zij ressorteren immers niet onder de hierboven uitgelegde maatregelen.

SYNDICALE PREMIE 2019

De periode waarbinnen de syndicale premie kan uitbetaald worden, loopt tot einde maart 2020.  Om hierop aanspraak te maken moet uiteraard voldaan worden aan een aantal voorwaarden.  De voornaamste, waaraan moet voldaan zijn in de referteperiode 1.7.2018 – 30.6.2019, zijn : voldoen aan de minimale bijdragevoorwaarde ( 180,00 € ), minimum 3 maanden gewerkt hebben (uitzonderlijke gelijkstellingen zijn ook van toepassing)  in een bedrijf van de sector (Paritair Comité 326) en als betalend lid ( binnen de referteperiode ) het syndicaal attest terugbezorgen aan de betrokken syndicale organisatie.  De uitbetaling van de premie aan de rechthebbenden gebeurt na ontvangst en verwerking van het syndicaal attest door Gazelco.  Hoe sneller Gazelco in het bezit is van het attest, hoe sneller dit kan verwerkt worden en hoe sneller de premie kan uitbetaald worden.  Indien iemand geen attest ontvangen zou hebben en toch meent rechthebbende te zijn, dan kan op vraag een duplicaat aangevraagd worden.  Kaderleden ontvangen normaal gezien niet automatisch een attest op naam, zij kunnen via het secretariaat ofwel via een lokale syndicale afgevaardigde een blanco (zelf in te vullen) attest bekomen, hetgeen dan dezelfde verwerkingsprocedure kan volgen.  Voor meer uitleg hierover kan u steeds terecht bij de syndicale afvaardiging in uw onderneming of bij het secretariaat van Gazelco (op telefoonnummer 02 5085868).  Momenteel bedraagt de premie 135,00 €, maar vanaf het moment waarop een nieuwe sectorale CAO zou ondertekend worden die een verhoogd bedrag van 145,00 € zou bevatten (ten vroegste op 13.1.2020), zal dit verhoogde bedrag uitbetaald worden aan rechthebbenden.  Diegenen die voordien reeds een premie van 135,00 € ontvangen hebben voor 2019, zullen een saldobedrag van 10,00 € ontvangen via een bijkomende storting, zodat ook voor hen 145,00 € zou bereikt worden..

De uitbetaling van een syndicale premie voor statutaire ambtenaren binnen Fluvius OV volgt andere voorwaarden, waaronder ook een andere timing.  Ook het bedrag is op dit moment nog niet geharmoniseerd met hetgeen van toepassing is binnen de bedrijven ressorterend onder het Paritair Comité 326.  Gazelco zal trachten om ook voor hen eenzelfde hoger bedrag te verwezenlijken via komende onderhandelingen.

Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.