VERPLAATSINGSKOSTEN – TIJDSKREDIET LANDINGSBAAN

JAARLIJKSE AANPASSING VAN SOMMIGE VERPLAATSINGSKOSTEN

Conform de sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst met betrekking tot dienstverplaatsingen, woon-werkverkeer en overplaatsingen, werden de bedragen aangepast vanaf 1 juli 2021 voor wat betreft dienstverplaatsingen, zendingen en overplaatsingen. Bij gebruik van een privé-voertuig worden de effectief gereden kilometers vanaf dan vergoed aan € 0,3707 / km.  Voor wat betreft de mobiliteitstoelage (tijdsvergoeding berekend op basis van de afstand die afgelegd wordt door werknemers die hun opdracht ambulant vervullen en hierdoor hun woon-werkverkeer buiten de diensturen afleggen) werden de bedragen aangepast naar respectievelijk € 8,3127 / dag (indien de totale afstand woonplaats-tijdelijke tewerkstellingsplaats buiten standplaats-woonplaats niet meer dan 40 km is) en € 0,3059 / bijkomende km (zelfde totale afstand meer dan 40 km en niet meer dan 130 km).

 

TIJDSKREDIET LANDINGSBAAN

Het nationaal sociaal akkoord van 25 juni, waarvan ook de verbetering van het tijdskrediet landingsbaan deel uitmaakt, is ondertussen door de Nationale Arbeidsraad uitgewerkt tot interprofessionele Collectieve Arbeidsovereenkomsten.  De sociale gesprekspartners hebben aan de federale regering gevraagd om deze beslissingen ook via de nodige wetgevende uitvoeringsmaatregelen vorm te geven.  We herinneren eraan dat dit akkoord tot stand kwam met slechts een zeer nipte meerderheid binnen het ABVV en dat er geen akkoord tot stand kwam inzake loonsverhogingen (maar waarover de overheid wel kan beslissen).

Voor de periode 1.1.2021 tot en met 30.6.2023 zullen bepaalde werknemers in de privé-sector hierdoor vanaf de leeftijd van 55 jaar beroep kunnen doen op tijdskrediet mét onderbrekingsuitkeringen in een regime van 1/2de of 1/5de onderbreking.  Indien dit systeem van landingsbanen binnen deze periode voor betrokkenen in voege is of wordt door verlenging of opname van het recht, dan kan dit behouden blijven tot aan de pensionering.  Bovendien kunnen in voorkomend geval de uitkeringen met retro-activiteit tot 1.1.2021 aangevraagd worden aan de RVA.  Het gaat in grote lijnen over werknemers met een lange loopbaan (35 jaar) in loondienst, met een zwaar beroep of tewerkgesteld in een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.  Het is steeds nuttig om op voorhand eventuele huidige gelijkstellingen voor het wettelijk pensioen te kennen.

Om dit verbeterde systeem ook in onze sector Gas en Elektriciteit (Paritair Comité 326) in voege te kunnen laten treden is eerst nog een sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst nodig.  De syndicale vraag om deze te kunnen afsluiten is reeds gesteld binnen dit Paritair Comité, maar de werkgevers hebben geantwoord dat het hun verwachting is dat dit zou kunnen gebeuren in september.  In elk geval zal Gazelco blijven aandringen om dit zo snel mogelijk te realiseren, inclusief de retro-actieve toepassing ervan.

Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.