VERPLAATSINGEN : VERBETERINGEN MOGELIJK ?

Een sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst van 2009 regelt in de grootste mate de verschillende facetten van verplaatsingen, namelijk thuis-werk, dienstverplaatsingen, overplaatsingen en zendingen.  Aan de oorsprong hiervan ligt een Collectieve Arbeidsovereenkomst die afgesloten werd binnen Electrabel in 2004, die betere voorwaarden bevat dan de minimale van de latere sectorale overeenkomst.  Deze betere overeenkomst wordt, omwille van overnames van personeel, ook in andere bedrijven van onze sector toegepast voor betrokken werknemers.  Bovendien bestaan er ook nog andere bedrijfsgebonden collectieve overeenkomsten die betere voorwaarden bevatten.

Sedert de eerste helft van 2018 vraagt Gazelco met aandrang aan de verzamelde werkgevers om bepaalde voorwaarden van deze Collectieve Arbeidsovereenkomst te willen verbeteren.  In de sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst, die de Sociale Programmatie regelt voor de periode 2019-2020, werd op dit vlak overeengekomen dat zou getracht worden om verbeteringen te realiseren, waarvan de eventuele geschatte kosten zouden kunnen aangerekend worden op een volgende dergelijke tweejaarlijkse sectorale overeenkomst.  Vanaf dan moest er ook voor de werkgevers niet langer gewerkt worden op basis van een voor hen zogenaamde ‘gesloten enveloppe’.

Welke voornaamste accenten wenst Gazelco concreet te leggen in dit debat ?

Combinatiemogelijkheden mogelijk maken, zelfs wisselend op dagbasis, met een eigen gemotoriseerd voertuig, een fiets, het openbaar vervoer (ook bijvoorbeeld de waterbus en parkeerfaciliteiten aan stations) en te voet.  En hiervoor dan ook een gunstig vergoedingspakket uitwerken.
Een verbeterd aanbod inzake de mogelijke toetreding (onder voorwaarden) tot een omniumverzekering 24u/24u voor het eigen voertuig uitwerken.  In ons syndicaal voorstel werden de plafonds van 25.000 en 50.000 euro (nieuwwaarde exclusief BTW) verhoogd naar respectievelijk minstens 30.000 en 60.000 euro.  Ook een uitbreiding naar andere voertuigen, zoals bijvoorbeeld een moto, werd hierin meegenomen.
Een sectorale regeling uitwerken voor verplaatsingen op zee en naar het buitenland.  Er werden reeds bedrijfsgebonden patronale regels aan betrokken collega’s voorgeschoteld, maar Gazelco wenst minimale sectorale afspraken te maken, waarin op een juiste manier rekening gehouden wordt met de specifieke context inzake arbeidstijd en verplaatsingsproblematiek.
Een patronale attesteringsregeling tot stand doen komen in functie van carpooling, zodat een fiscaal voordeel gerealiseerd kan worden in voorkomend geval.
De berekeningswijze van verschillende verplaatsingsvergoedingen niet langer baseren op een gemiddelde snelheid van 50 Km/uur, maar wel op 40 Km/uur, hetgeen momenteel meer een realiteit weerspiegelt en tot hogere bedragen zou leiden.

In de huidige nog steeds aanslepende context van een pandemie heeft Gazelco recenter opnieuw drie bijkomende maatregelen naar voren geschoven : het sociaal abonnement integraal blijven doorbetalen zelfs indien door veelvuldig telewerk betrokken werknemers zich niet minimaal één keer per maand naar hun standplaats begeven, de omniumverzekering 24u/24u onder dezelfde normale voorwaarden voorzien maar dan wel gebaseerd op een referentiejaar waarin zich normale verplaatsingen voorgedaan hebben zodat de toegang hierdoor niet ontzegd zou kunnen worden, en een verlenging van de periodes van overplaatsingsvergoedingen mogelijk maken.  Op dit laatste hebben de werkgevers negatief geantwoord, de andere twee zijn op dit moment nog onbeantwoord voor de nabije toekomst.

De werkgeversfederaties hebben verklaard dat ze een ‘modernisering’ wensen van de hierboven vermelde Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake verplaatsingen, waarbij ze een globaal voorstel geformuleerd hebben dat enkel in totaliteit verder kan besproken worden.  Tijdens de onderhandelingen ging het patronaal voorstel echter meer en meer op een eisenbundel vanuit de werkgevers lijken dan dat het een gepast antwoord gaf op onze vragen ter verbetering.  Voor de werkgevers zijn verbeterde combinatiemogelijkheden mogelijk (zonder verplaatsingen te voet), maar enkel indien daaraan gekoppeld het sociaal abonnement gesegmenteerd wordt per dag met de bedoelde verplaatsing thuis-standplaats en er geen dergelijke vergoedingen meer zouden bestaan voor dagen waarop men deze verplaatsing niet doet (dus van een maandvergoeding naar een dagvergoeding, hetgeen voor Gazelco onbespreekbaar is).  Een verbetering van de omniumverzekering 24u/24u wordt niet sectoraal besproken, maar enkel voor werknemers die kunnen inschrijven op de polis Ethias 22.100.000.  Bovendien zou een nieuw progressief berekeningssysteem van de eigen te betalen premies ervoor zorgen dat sommigen wat minder moeten betalen maar velen fors meer (tot ongeveer 30 % meer).  Voor hen is enkel een plafondverhoging tot 55.000 euro bespreekbaar voor sommige zogenaamde ‘groene wagens’ en een uitbreiding mogelijk voor moto’s (30 % werkgeverstussenkomst in een privé-omniumverzekering).  De vraag inzake carpooling is bespreekbaar, alsook sommige parkeerkosten aan stations (80% van een jaarabonnement voor wagens, geplafonneerd op 400 euro per jaar, en 100% voor fietsen).

Gazelco wenst het uitgelegde syndicaal standpunt te verdedigen en zich niet te laten meeslepen in een verslechtering van bestaande voorzieningen.

Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.