VERPLAATSINGEN : EINDE DISCUSSIE ! -BEMIDDELINGSVOORSTEL VOOR EEN INTERPROFESSIONEEL AKKOORD

Sedert de eerste helft van 2018 vraagt Gazelco met aandrang aan de verzamelde werkgevers om bepaalde voorwaarden van de Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake verplaatsingen (overplaatsingen, verplaatsing thuis-werk, zendingen, dienstverplaatsingen) te willen verbeteren.

Welke voornaamste accenten heeft Gazelco herhaald in dit debat ?

Combinatiemogelijkheden mogelijk maken, zelfs wisselend op dagbasis, met een eigen gemotoriseerd voertuig, een fiets, het openbaar vervoer (ook bijvoorbeeld de waterbus en parkeerfaciliteiten aan stations) en te voet.  En hiervoor dan ook een gunstig vergoedingspakket uitwerken.
Een verbeterd aanbod inzake de mogelijke toetreding (onder voorwaarden) tot een omniumverzekering 24u/24u voor het eigen voertuig uitwerken.  In ons syndicaal voorstel werden de plafonds van 25.000 en 50.000 euro (nieuwwaarde exclusief BTW) verhoogd naar respectievelijk minstens 30.000 en 60.000 euro.  Ook een uitbreiding naar andere voertuigen, zoals bijvoorbeeld een moto, werd hierin meegenomen.
Een sectorale regeling uitwerken voor verplaatsingen op zee en naar het buitenland.  Er werden reeds bedrijfsgebonden patronale regels aan betrokken collega’s voorgeschoteld, maar Gazelco wenst minimale sectorale afspraken te maken, waarin op een juiste manier rekening gehouden wordt met de specifieke context inzake arbeidstijd en verplaatsingsproblematiek.
Een patronale attesteringsregeling tot stand doen komen in functie van carpooling, zodat een fiscaal voordeel gerealiseerd kan worden in voorkomend geval.
De berekeningswijze van verschillende verplaatsingsvergoedingen niet langer baseren op een gemiddelde snelheid van 50 Km/uur, maar wel op 40 Km/uur, hetgeen momenteel meer een realiteit weerspiegelt en tot hogere bedragen zou leiden.

De werkgeversfederaties hebben verklaard dat ze een ‘modernisering’ wensen van de hierboven vermelde Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake verplaatsingen, waarbij ze een globaal voorstel geformuleerd hebben dat enkel in totaliteit verder kan besproken worden.  Tijdens de onderhandelingen ging het patronaal voorstel echter meer en meer op een eisenbundel vanuit de werkgevers lijken dan dat het een gepast antwoord gaf op onze vragen ter verbetering.  Voor de werkgevers zijn verbeterde combinatiemogelijkheden mogelijk (zonder verplaatsingen te voet), maar enkel indien daaraan gekoppeld het sociaal abonnement gesegmenteerd wordt per dag met de bedoelde verplaatsing thuis-standplaats en er geen dergelijke vergoedingen meer zouden bestaan voor dagen waarop men deze verplaatsing niet doet (dus van een maandvergoeding naar een dagvergoeding, hetgeen voor Gazelco onbespreekbaar is).  Een verbetering van de omniumverzekering 24u/24u wordt niet sectoraal besproken, maar enkel voor werknemers die kunnen inschrijven op de polis Ethias 22.100.000.  Bovendien zou een nieuw progressief berekeningssysteem van de eigen te betalen premies ervoor zorgen dat sommigen wat minder moeten betalen maar velen fors meer (tot ongeveer 30 % meer).  Voor hen is enkel een plafondverhoging tot 55.000 euro bespreekbaar voor sommige zogenaamde ‘groene wagens’ en een uitbreiding mogelijk voor moto’s (30 % werkgeverstussenkomst in een privé-omniumverzekering).  De vraag inzake carpooling is bespreekbaar, alsook sommige parkeerkosten aan stations (80% van een jaarabonnement voor wagens, geplafonneerd op 400 euro per jaar, en 100% voor fietsen).

Tijdens de laatste besprekingen op 6 mei hebben de werkgevers hun standpunten ongewijzigd herhaald, waardoor de syndicale organisaties in gemeenschappelijk front beslist hebben dat hierover in deze context niet verder kan onderhandeld worden.  We dulden immers geen patronale aanvallen op deze sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst, we blijven natuurlijk wel bereid om verschillende elementen hiervan te verbeteren, hetgeen het uitgangspunt van Gazelco ook was in deze besprekingen.

BEMIDDELINGSVOORSTEL VOOR EEN INTERPROFESSIONEEL AKKOORD

Op 6 mei heeft de federale regering een bemiddelingsvoorstel op de onderhandelingstafel gelegd in een poging om de interprofessionele besprekingen trachten vlotter te trekken.  Vanaf deze datum hebben de onderhandelende partijen een maand tijd om tot een Interprofessioneel Akkoord 2021-2022 te komen, indien dit niet gebeurt dan zal de regering normaal gezien de zogenaamde loonmarge vastleggen bij Koninklijk Besluit.

Wat bevat dit voorstel inhoudelijk :

het behoud van de automatische indexering en de baremieke verhogingen
een maximale marge voor de loonkostenontwikkeling van 0,4 %, waarvan uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen die genomen zijn tijdens de coronacrisis niet in mindering gebracht worden
bovendien kan een ‘coronapremie’ toegekend worden in 2021 door ondernemingen met ‘goede resultaten’, die maximaal 500 euro netto per werknemer bedraagt
De regering voegt hieraan toe dat ze de geadviseerde welvaartsenveloppe zal doen verdelen en stelt voor dat de onderhandelaars verder werken aan meerdere dossiers die ook nog op deze onderhandelingstafel liggen (o.a. verhoging van minimumlonen, harmonisatie van aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden, verhoging van de mogelijkheid tot prestaties van overuren in bepaalde situaties in 2021-2022, het einde van de loopbaan ‘werkbaar’ maken via landingsbanen).

Gazelco heeft reeds geoordeeld dat het voorstel een onvoldoende mogelijkheid tot koopkrachtverhoging inhoudt en bovendien momenteel helemaal geen zekerheden inhoudt, ook niet in onze sector.  Zolang er geen interprofessioneel kader bestaat, zullen geen sectorale besprekingen hieromtrent opgestart kunnen worden.

This entry was posted in .

Comments are closed.