Vergadering van het Paritair Comité 326 31/10/2019 Samenvatting

De onderhandelingen in functie van een sectorale CAO ‘sociale programmatie 2019-2020’ werden op 31.10.19 verdergezet.
De syndicale organisaties hebben een aantal eisen gepreciseerd die reeds gesteld werden inzake koopkracht, verplaatsingsvergoedingen, tijdskrediet/themaverloven/ouderschapsverloven, opleiding, getrouwheidsverlof, gezondheidszorgen, dotaties aan paritaire en sociale fondsen, eindeloopbaan, syndicale premie en syndicaal vormingsfonds.
De werkgeversfederaties geven op de meeste eisen een negatief antwoord en verklaren dat ‘de syndicale eisenbundel nog te lang is’. Hetgeen voor hen momenteel onbespreekbaar is wordt opgesomd : verhoging van dotaties aan paritaire en sociale fondsen, toekenning van tariefvoordeel en polissen voor
gezondheidszorgen voor ‘arbeidsvoorwaarden > 2002’ na hun pensionering, perequatie in het kader van Regime B, toekenning van de toegezegde verhoging van 5 % van de patronale bijdragen in het kader van Enerbel vóór 1.1.2022, toekenning van een extra dag getrouwheidsverlof, toekenning van minimum 5 dagen opleiding per persoon per jaar, recurrente loonsverhogingen vanaf 2019 en op het budget van 2019, mogelijkheid verschaffen van vervroegde uitstap voorafgaand vlak voor de wettelijke pensioenleeftijd voor ‘arbeidsvoorwaarden < 2002’ (een juridische analyse wordt gemaakt in verband met activeringsbijdragen in het geval dit toch zou toegekend worden, zou dan toch bespreekbaar zijn indien het resultaat van deze
analyse zou meevallen), verbetering van verplaatsingsvergoedingen (wel bespreekbaar in een sectorale werkgroep met een ‘open budget’ indien het resultaat geïmputeerd wordt op een volgende CAO ‘sociale programmatie’), verbeteringen inzake tijdskrediet/ouderschapsverloven/themaverloven, verhoging van de syndicale premie en het syndicaal vormingsfonds, een algemene verbetering inzake toekenning van vergoedingen voor gezondheidszorgen (discussie over rechthebbenden kan wel gevoed worden, maar beperkt).
Voor wat betreft gepensioneerden verklaren zij bovendien dat alle bedrijven de mogelijkheid zouden krijgen om de polis 8.000.009 (Ethias) aan te bieden. Daarnaast doen zij een aantal verklaringen omtrent gepensioneerden die een felle reactie vanwege Gazelco uitlokken (door uitspraken zoals ‘investeren in gepensioneerden is niet meer van deze tijd, is een onaanvaardbaar sociaal passief, verhindert om deze budgetten te spenderen aan jongeren, …’).
De werkgeversfederaties vragen om de mogelijkheid op sectoraal vlak te kunnen creëren om de sectoraal voorziene eindejaarspremie op vrijwillige basis (gedeeltelijk) te kunnen omzetten naar een systeem van fietsleasing. Gazelco antwoordt dat hiervoor in sommige omstandigheden op bedrijfsvlak mogelijkheden kunnen bestaan.
Gazelco zegt dat er momenteel patronale toezeggingen zijn, maar enkel concreet voor een recurrente opslag van 1,1 % vanaf 1.1.2020 van de lonen en barema’s alsook voor de verhoging van de sectoraal voorziene fietsvergoeding naar € 0,24/Km vanaf diezelfde datum. En daarbuiten zou een invulling van eenzelfde budget voor 2019 van 1,1 % op de loonmassa enkel mogelijk zijn door niet-recurrente maatregelen waarvan er nog geen enkele concreet toegezegd werd door de werkgevers.
Bijgevolg heeft Gazelco verklaard dat de onderhandelingen veel te traag op een gunstige manier evolueren om snel tot een sectorale CAO te kunnen komen, hetgeen nochtans alle partijen als doelstelling bepaald hebben.
Volgende onderhandelingsronde binnen het PC326 hieromtrent : 27 en 28 november 2019.
Jan VAN WIJNGAERDEN
Federaal Secretaris GAZELCO

This entry was posted in .

Comments are closed.