Welke energiebevoorradingszekerheid voor België?

ACOD Gazelco steunt eis ABVV ten aanzien van de regering
Welke energiebevoorradingszekerheid voor België?
Op 26 oktober 2018 keurde het Federaal Comité van het ABVV een actualiteitsmotie goed, met als titel ‘Welke energiebevoorradingszekerheid voor België?’.
Hierin wordt kort het standpunt weergegeven dat alle centrales binnen het ABVV hierover ingenomen hebben.
“In het licht van de actualiteit en het fiasco van de regeringspolitiek betreffende de energiebevoorradingszekerheid voor deze winter, dringt het ABVV aan op de volgende elementen:
 De energiesector is te belangrijk om zomaar volledig aan de privésector over te laten. Het ABVV ijvert zo veel mogelijk voor een energiesector in handen van de overheid (productie, transport en distributie). De overheid moet het algemeen belang behartigen als centraal gegeven in het debat en zal de bevoorradingszekerheid voor alle consumenten (de bevolking, industrie en kmo’s) moeten garanderen.
Zodoende kan ook het risico van een tekort worden vermeden.
 Teneinde de gevolgen van een aanzienlijke prijsstijging (zoals sommigen voorspellen) in te perken, herinnert het ABVV aan zijn eis om de btw terug te brengen tot 6 procent in plaats van 21 procent.
 Tot slot roept het ABVV op tot een daadwerkelijk sociaal overleg over de toekomst van de sector, met het oog op een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme samenleving. De regering Michel-De Wever heeft immers beslist om een Federaal Comité Energie op te richten.
Op dit moment wordt daarin geen enkele vertegenwoordiger van de werknemers of de kleine consument betrokken bij de werkzaamheden. Het Comité bestaat uit vertegenwoordigers van de federale overheid, de gewesten, de werkgevers en de industrie. Het Comité werd opgericht om de volgende doelstellingen te evalueren:
de bevoorradingszekerheid, de impact op het klimaat en de naleving van de akkoorden van Parijs, het behoud van het concurrentievermogen van de bedrijven enerzijds en de koopkracht van de gezinnen anderzijds. Het ABVV eist ook een duidelijke visie over de toekomst van de energie in België, inclusief een uitrustingsplan voor de productiemiddelen en dit om zo op lange termijn de nationale verankering van de productie te garanderen.”
Besluit
Het ABVV interpelleert de regering en maant de regering-Michel-De Wever aan om onmiddellijk te reageren en de nodige maatregelen te treffen. ACOD Gazelco heeft als betrokken sector binnen de ACOD uiteraard deze actualiteitsmotie mee gesteund en goedgekeurd.
Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.