SECTORALE AANZEGGING TOT ACTIES !

Brussel, 11 maart 2019

De huidige toestand van het sociaal overleg in de sector Gas en Elektriciteit heeft ertoe geleid dat op 28 februari 2019, door Gazelco (ACOD/ABVV) én CNE (franstalige centrale binnen het ACV), een sectorale aanzegging tot acties (staking inbegrepen) ingediend werd tijdens een zitting van het Paritair Comité 326. Deze loopt van 1 maart 2019 tot en met 14 maart 2019, vanaf dan zijn alle acties (staking inbegrepen), die ondernomen worden door leden van deze syndicale organisaties, gedekt door deze aanzegging.
Gazelco heeft tijdens een zitting van het PC326 een niet-limitatief overzicht gegeven van cao’s en andere overeengekomen regels die (soms al veel te lang) niet gerespecteerd of niet correct toegepast worden (zie hieronder). Voor Gazelco komt hierdoor elke vorm van sociaal overleg in gevaar en is er mogelijk een vertrouwensbreuk, in die zin zelfs dat de vraag gesteld wordt of het nog nut heeft om nieuwe afspraken te maken wanneer er tegelijkertijd zoveel niet gerespecteerd worden.
– Contracten van onbepaalde duur moeten de regel zijn, contracten van bepaalde duur de uitzondering. Het omgekeerde wordt veelal toegepast, vooral in het gereguleerde segment van onze sector.
– Getrouwheidsverlof (voor loon- en arbeidsvoorwaarden vanaf 2002) wordt verkeerd geproratiseerd terwijl dit niet zo overeengekomen is.
– Patronaal gemaakte beloftes inzake werkbaar werk en meer specifiek in het kader van cao 104 (eindeloopbaan, vanaf 45 jaar) zijn niet gehouden.
– Nationaal akkoord met betrekking tot de vastheid van betrekking (stabiliteit van tewerkstelling) wordt regelmatig niet gerespecteerd.
– Nationaal akkoord met betrekking tot werken aan derden (problematiek van onderaanneming) wordt niet door alle werkgevers gerespecteerd.
– Een oplossing werd nog steeds niet (en dat moest gebeuren voor einde 2018) aangeboden door de werkgevers inzake compenserende maatregelen voor het verbod op anticipatieve maatregelen voorzien in Elgabel (ook Regime B). Dit kan nochtans tot meerdere tienduizenden euro’s minder kapitaal/rente betekenen bij/vanaf pensionering, hetgeen onaanvaardbaar is aangezien dit een uitgesteld inkomen is dat via overeenkomsten patronaal toegezegd werd.
– Een bespreking van de sectorale cao verplaatsingen werd door de werkgevers gehypothekeerd door vele voorstellen van de werknemersvertegenwoordigers onbespreekbaar te verklaren en hiertegenover zelf heel wat maatregelen te plaatsen die zeer moeilijk aanvaardbaar zouden kunnen zijn voor de syndicale organisaties.
– Regelmatige patronale inbreuken op de sectorale kwalificatiemethode, zoals het éénzijdig patronaal klasseren van nieuwe functies (is niet voorzien in de methode) en een goede normale werking van Onderzoekscommissies verhinderen.
– Geen correcte toepassing van het personeelstarief Elektriciteit en Gas : korting wordt voor loon- en arbeidsvoorwaarden vanaf 2002 niet door alle werkgevers toegepast op de volledige factuur, voor de anderen worden verkeerde aanrekeningen gedaan (Turteltaks, prosumententarieven, voordeel van alle aard,…).
– Er zijn momenteel in meerdere bedrijven van onze sector conflictueuze situaties, waarbij in sommige gevallen een stakingsaanzegging gedaan is en die nog steeds uitwerking kan hebben, zoals bij EDFLuminus Sud, Fluvius, Electrabel (Tihange en Les Awirs) en ook bij Direct-Energie. Dit is een onhoudbare situatie.
– Regelmatig worden inbreuken op het sectoraal syndicaal statuut vastgesteld en worden syndicaal afgevaardigden op een onaanvaardbare wijze onder druk gezet. Alle werknemers zouden dit moeten aanklagen, want zo kunnen de vertegenwoordigers van de werknemers niet naar behoren de werknemersbelangen verdedigen.
Daarom deze oproep om allen samen er mee voor te zorgen dat een dergelijke patronale houding wijzigt, via overleg zolang dat kan en via acties waar nodig !
SAMEN STERK !
GAZELCO
Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.