OPNIEUW 4 JAAR SOCIALE VOORUITGANG IN DE SECTOR GAS EN ELEKTRICITEIT DANKZIJ GAZELCO EN U ZELF !

​Normaal gezien worden ook in de onderneming waarin u tewerkgesteld bent Sociale Verkiezingen georganiseerd in de periode van 16 tot en met 29 november 2020.  Hierdoor kiezen jullie een nieuwe samenstelling van een Ondernemingsraad en/of een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.  Dat is natuurlijk een belangrijk moment, want verkozenen van Gazelco (ABVV) zullen in deze sociale overlegorganen opnieuw krachtig al uw belangen verdedigen gedurende de komende vier jaren, zoals ze dat ook gedaan hebben in de afgelopen periodes.  Hiervoor is het evident dat we eerst moeten kunnen rekenen op uw stem die u uitbrengt, zoniet laat u deze niet horen of komt ze terecht bij kandidaten die misschien andere doelstellingen nastreven.

Gazelco (ABVV) hanteert in elk sociaal overleg een methode van serene onderhandelingen zolang dat volgehouden kan worden, maar zal ook resoluut overschakelen naar een houding van actie voeren indien de limieten van het sociaal overleg bereikt zijn.  Sociale vooruitgang kan immers niet altijd bereikt worden door enkel maar te blijven onderhandelen, soms moet ook een daad bij een woord gevoegd worden, in tegenstelling tot hetgeen anderen hiervan mogen beweren.  Gazelco (ABVV) kan uit voldoende ervaring spreken hierover, wat door anderen helemaal niet kan beweerd worden.  Ook patronale vertegenwoordigers zouden dit in alle eerlijkheid kunnen bevestigen, in belangrijke recente dossiers is dit opnieuw prominent gebleken.  De sociale vooruitgang in onze sector én binnen de ondernemingen is altijd gestuwd geweest door Gazelco (ABVV), dat is nu ook opnieuw de opdracht die jullie kunnen geven aan kandidaten van Gazelco (ABVV) door voor hen te kiezen.  Tijdens de samenstelling van alle kandidatenlijsten hebben wij getracht om zoveel mogelijk diversiteit te hanteren, want binnen onze organisatie krijgt iedereen gelijke kansen, onafhankelijk van gender, afkomst en geaardheid.

Er staan nog steeds grote veranderingen opwachting te maken in onze sector : schaalvergrotingen door overnames of fusies, sluitingen of inkrimpingen van activiteiten, heroriëntering van bedrijfsdoeleinden, kostenbesparende initiatieven, … Wie kan met zekerheid een toekomst voorspellen ? Altijd gaat dit wel ten koste van duurzame en juist gewaardeerde tewerkstelling.  In alle dergelijke patronale oefeningen zal Gazelco (ABVV) steeds in eerste instantie de werknemersbelangen verdedigen, velen onder jullie hebben dat al van dichtbij meegemaakt en kunnen hiervan getuigenissen afleggen.  Vanuit een collectief belang én uw eigen belangen is het voor iedereen nuttig om op kandidaten van Gazelco (ABVV) te stemmen.

Hieronder vinden jullie op een niet-limitatieve manier een aantal concrete verwezenlijkingen van Gazelco (ABVV) van de voorgaande periode.  In elk van deze positieve evoluties kunnen onze afgevaardigden aantonen hoezeer de inbreng hierin van Gazelco (ABVV) bijgedragen heeft tot het meest haalbare resultaat, voor alle gebaremiseerde werknemers én kaderleden (voor hen dikwijls via afgeleide verbeteringen).

·         Koopkracht : via elke tweejaarlijkse Collectieve Arbeidsovereenkomst ‘sociale programmatie’ werden toegelaten loonsverhogingen maximaal gerealiseerd voor iedereen.

·         Extra-legale pensioenen (of een uitgestelde koopkracht) : op 1 oktober 2020 werden binnen het Paritair Comité 326 (Gas en Elektriciteit) zeer belangrijke Collectieve Arbeidsovereenkomsten ondertekend, die zowel voor gebaremiseerde werknemers met loon- en arbeidsvoorwaarden van vóór 2002 als van erna duidelijke waarborgen en/of verbeteringen van hun respectievelijke pensioenrechten inhouden.  We herhalen (in bijlage) een reeds op 1 oktober gepubliceerde tekst hierover.  Het belang hiervan kan niet voldoende onderstreept worden, het is absoluut onweerlegbaar door een syndicale strijd van Gazelco (ABVV) dat een dergelijk gunstig resultaat bekomen werd, alle betrokkenen zouden dat moeten beamen.  Het ongeremd doorzetten om deze beoogde doelstellingen volledig te behalen is veelal niet gesteund geweest door anderen, wat er ook over beweerd zou worden.  Deze ondertekende teksten werden vergezeld van een aantal belangrijke patronale verklaringen die duidelijke engagementen bevatten.
NA 1820 DAGEN EINDELIJK EEN OPLOSSING VOOR PENSIOENEN

·         Gezondheidszorgen : de patronale financiering van een hospitalisatieverzekering met een doorgedreven medische dekking werd voor alle rechthebbenden gevrijwaard voor de komende jaren.

·         Getrouwheidsverlof : een eerste dag getrouwheidsverlof werd voor veel rechthebbenden met loon- en arbeidsvoorwaarden vanaf 1.1.2002 voorzien.  Nog even ter herinnering dat Gazelco (ABVV) steeds streeft naar een verbetering van hun voorwaarden, zonder de basis-statuten hiervan ooit zelf te hebben ondertekend (indien iemand daar iets anders over beweert, is een vraag naar een bewijskrachtig document ter zake zeker legitiem), dat staat nog steeds op rekening van de andere syndicale organisaties.

·         Opleiding : er bestaat nu een verbeterd verplicht minimumrecht op opleiding in elke onderneming van onze sector, namelijk een individueel recht op 2 dagen per kalenderjaar (te gebruiken in elk jaar, eventueel pro rata) en een recht op gemiddeld 5 opleidingsdagen per voltijds equivalent per jaar op sectorniveau.

·         Tijdskrediet en thematische verloven :  alle overeenkomsten hebben de maximaal haalbare en toegelaten rechten nagestreefd.

·         Personeelstarief (loon- en arbeidsvoorwaarden vóór 2002) : enkel Gazelco (ABVV) zet een rem op een verdere uitholling van dit tariefvoordeel op Aardgas en Elektriciteit, deze besprekingen zijn nog niet beëindigd.

·         Recuperatie van prestaties binnen een zondagswacht (loon- en arbeidsvoorwaarden vanaf 1.1.2002) : een nieuwe uitgebreide regeling gaat op 1 november 2020 in voege, ook dit werd op initiatief van Gazelco (ABVV) gerealiseerd.

·         Verplaatsingen : fietsvergoedingen werden systematisch verhoogd, telkens tot aan het fiscale plafond.  Gazelco zorgt ervoor dat besprekingen gevoerd blijven worden om de ganse problematiek rond verplaatsingen (vergoeding van een combinatie van meerdere transportmiddelen, omniumverzekering voor het eigen voertuig, verplaatsingen op zee en in het buitenland, …) in een gunstige richting te laten evolueren, zonder evenwel afbreuk te willen doen aan belangrijke regels die ingeschreven staan in een sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst ter zake.

·         Tewerkstelling :  enkel Gazelco (ABVV) blijft besprekingen aanvoeren inzake tewerkstelling, zowel op sectoraal vlak als bedrijfsgebonden.  We blijven herhalen dat er structurele tewerkstelling moet zijn en dat contracten van bepaalde duur én voor interimarbeid de geargumenteerde uitzondering moeten blijven.  De sectorale regels moeten toegepast worden indien in een onderneming sprake is van overtallen of bij een sluiting van een entiteit (ENI G&P, Eneco, Luminus, Electrabel, Biopower, …).  Alle ex-werknemers van de failliete centrale van Langerlo (dus niet enkel onze eigen leden) kunnen getuigen van de inspanningen die Gazelco (ABVV) geleverd heeft en nog steeds levert om hen in alle mogelijke vormen bij te staan in het verwezenlijken van hun rechten.  Electrabel heeft een groot aantal personeelsleden overgeheveld naar een ander Paritair Comité, niettegenstaande Gazelco (ABVV) hiertegen actie gevoerd heeft en er een ondertekende overeenkomst bestaat om dat niet te doen.  Ook voor dergelijke ingrepen moeten we zeer waakzaam blijven en met kracht tegenhouden, dit kan immers onze sector leegzuigen aan tewerkstelling met onze loon- en arbeidsvoorwaarden.

·         Waarborg van Inkomen (loon- en arbeidsvoorwaarden vóór 2002) : ook in een verbeterde toepassing hiervan heeft Gazelco (ABVV) het voortouw genomen toen een afgevaardigde van Gazelco (ABVV) op basis van een eigen ervaring vastgesteld had dat de berekeningen niet meer klopten, hetgeen toch ook in een dergelijke situatie van afwezigheid wegens ziekte belangrijk is.

·         Individuele evaluaties en werking van barema’s (loon- en arbeidsvoorwaarden vanaf 1.1.2002) : in verschillende bedrijven werden onder grote syndicale druk vanuit Gazelco (ABVV) goede akkoorden hieromtrent afgesloten, waarbij gestreefd werd naar een minimalisering van de impact op het loon van individuele evaluaties of zelfs een totale uitsluiting ervan bekomen werd.  We zijn er voorlopig niet in geslaagd om dit te realiseren op sectorvlak.  Het streefdoel hierin blijft om te komen tot een baremawerking zoals voor de loon- en arbeidsvoorwaarden vóór 2002.

·         Kwalificatiemethode : Gazelco (ABVV) blijft zich doorheen de jaren verzetten tegen een niet-correcte patronale toepassing van de sectorale kwalificatiemethode, het is evident dat dit een negatieve impact heeft op de lonen van veel collega’s en hun takenpakket waarvoor ze betaald worden.

·         Problematiek van uitbesteding van werken aan derden : veel te veel werk wordt nog steeds uitbesteed aan onderaannemers, hetgeen ingaat tegen sectorale regels ter zake.  Bij herhaling heeft Gazelco (ABVV) getracht om deze regels correct te doen toepassen.

Sedert begin 2019 heeft Gazelco (ABVV) een sectorale stakingsaanzegging ingediend om de onderhandelingen omtrent meerdere van de bovenvernoemde dossiers positief te doen evolueren.  De druk hierop werd verhoogd door 6 sectorale stakingsdagen die zichtbaar waren aan de poorten van de hoofdzetel van verschillende grote bedrijven in onze sector.  We zullen deze syndicale druk blijven aanhouden zolang het moet.

Natuurlijk zijn ook op het ondernemingsvlak minstens gelijkaardige verwezenlijkingen gerealiseerd door onze vertegenwoordigers.  Via hun werking in Ondernemingsraden, Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk én syndicale afvaardigingen trachten ook zij dagelijks rechten te vrijwaren en te verbeteren voor iedereen.

Het is dankzij de niet aflatende inspanningen van onze vertegenwoordigers dat er in onze sector en de bedrijven sociale vooruitgang gerealiseerd wordt.  Niet enkel door alleen maar overleg te hebben, maar ook soms door een daad bij een woord te voegen.

Welke toekomstige positieve evoluties kunnen bekomen worden hangt in grote mate af van de stem die jullie binnenkort zullen uitbrengen.

DUS DENK AAN DE COLLECTIEVE TOEKOMST BINNEN DE SECTOR GAS EN ELEKTRICITEIT, WAARBIJ UW EIGEN INDIVIDUELE VERWACHTINGEN EN RECHTEN NIET UIT HET OOG VERLOREN WORDEN DOOR GAZELCO (ABVV)!

STEM TIJDENS DE SOCIALE VERKIEZINGEN DAAROM OP DE KANDIDATEN VAN GAZELCO (ABVV), DAT IS IMMERS DE BESTE GARANTIE HIERVOOR!

SAMEN STERK!  

MET GAZELCO (ABVV)!

This entry was posted in .

Comments are closed.