Naar een conflictueus najaar?

De eerste jaarhelft bulkte van sociale acties, waaronder stakingen, in de sector Gas en Elektriciteit.
Brengt het najaar meer van hetzelfde?
Wij maken een stand van zaken op met betrekking tot de conflictpunten die in februari werden voorgelegd aan het verzoeningsbureau van het paritair comité.
Het gaat in essentie over niet of niet correct toegepaste cao’s en andere overeenkomsten.

Hangende zaken

– Contracten van onbepaalde duur moeten de regel zijn, contracten van bepaalde duur de uitzondering.
Veelal gebeurt in de praktijk het omgekeerde, vooral in het gereguleerde segment.
– Getrouwheidsverlof (voor loon- en arbeidsvoorwaarden vanaf 2002) wordt verkeerd pro rata berekend voor deeltijds werkende collega’s, terwijl overeengekomen is.
– Patronale beloftes inzake werkbaar werk in het kader van CAO 104 (eindeloopbaan, vanaf 45 jaar), zijn niet gehouden.
– Het nationaal akkoord over de vastheid van betrekking (stabiliteit van tewerkstelling) wordt geregeld niet gerespecteerd.
– Het nationaal akkoord over werken uitbesteed aan derden (onderaanneming en outsourcing) wordt niet door alle werkgevers gerespecteerd.
– Inzake compensaties voor het verbod op anticipatieve maatregelen voorzien in Elgabel (ook Regime B), is er nog steeds geen oplossing, hoewel die er al voor eind 2018 moest geweest zijn.
Dit kan tot tienduizenden euro’s minder kapitaal/rente betekenen bij/vanaf pensionering. Dat is onaanvaardbaar omdat het gaat over een uitgesteld inkomen dat via overeenkomsten patronaal toegezegd werd.
– Een bespreking van de sectorale cao verplaatsingen werd door de werkgevers gehypothekeerd door veel voorstellen van de werknemersvertegenwoordigers onbespreekbaar te verklaren en hiertegenover zelf heel wat maatregelen te plaatsen die zeer moeilijk aanvaardbaar zouden zijn voor de vakbonden.
– Geregeld stellen wij patronale inbreuken vast op de sectorale kwalificatiemethode, zoals het eenzijdig klasseren van nieuwe functies (dit is niet opgenomen in de methode), evenals het erhinderen van een goede werking van onderzoekscommissies.
– Het personeelstarief Elektriciteit en Gas wordt niet correct toegepast. De korting wordt voor loon- en arbeidsvoorwaarden vanaf 2002 niet door alle werkgevers toegepast op de volledige factuur. In andere gevallen worden verkeerde aanrekeningen
gedaan (Turteltaks, prosumententarieven, voordeel van alle aard…).
– In verscheidene bedrijven bestaan er nog steeds conflictsituaties.
Dat zou moeten stoppen.
– Geregeld worden inbreuken op het sectoraal syndicaal statuut vastgesteld en worden syndicaal afgevaardigden op een onaanvaardbare wijze onder druk gezet.
Alle werknemers zouden dit moeten aanklagen, want zo kunnen hun vertegenwoordigers niet naar behoren de werknemersbelangen verdedigen.

Punten van (mogelijke) vooruitgang

Gazelco is er na meer dan drie jaar wel in geslaagd het dossier van het extralegaal pensioenplan Elgabel dichtbij een oplossing te brengen. De volgende maanden zullen uitwijzen of we tot een aanvaardbare overeenkomst komen. Verscheidene overlegmomenten, ondersteund door de vele sectorale (stakings)acties, hebben de werkgevers in de richting geleid van waarschijnlijk aanvaardbare belangrijke toepassingsprincipes, die nu nog in tekst moeten worden gegoten.
Maar over niet alles in dit verband zijn er al globale akkoorden, dus wegen de laatste loodjes misschien toch nog het zwaarst.

Gazelco heeft ook bereikt dat alle andere aangekaarte problemen binnenkort zullen behandeld worden. Hiervoor werd een agenda afgesproken. Voorts komt een nieuwe sectorale bespreking over rechthebbenden van sociale voordelen (zoals gezondheidszorgen) eraan.

Ondertussen dringt de tijd steeds meer om besprekingen aan te vatten over de sociale programmatie 2019-2020. Dit overleg ligt moeilijk zolang er geen concrete oplossingen zijn voor de geschetste problemen.
In de onderhandeling moet trouwens rekening gehouden worden met de limiet van 1,1 procent loonmarge.
Gazelco zal na interne consultatie een eisenbundel presenteren aan de werkgevers in het Paritair Comité 326.
Daarom herhalen we de oproep om allen samen er mee voor te zorgen dat vooruitgang geboekt kan worden,
via overleg als dat kan, via acties waar nodig.

Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.