Kort verslag van de zitting van het Paritair Comité 326 dd. 7 februari 2019

1. Voorstel van sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomsten : de werkgevers geven uitleg over een nieuw tekstvoorstel inzake opleiding. Doel van deze cao is om voorgaande sectorale cao’s te bundelen en te coördineren. Gazelco stelt dat deze aangepaste voorstellen te laat ontvangen werden door de leden van het Paritair Comité zodat onvoldoende tijd restte om dit grondig te analyseren. Er werd ook een nieuw tekstvoorstel uitgelegd door de werkgevers inzake een aanpassing van de sectorale kwalificatiemethode. Hierin zou tegemoet gekomen worden aan de vraag van het ACLVB om in bepaalde gevallen te kunnen deelnemen aan Onderzoekscommissies, hetgeen momenteel niet voorzien is in deze methode. Ook deze tekst werd te laat ontvangen en zal een volgende keer verder besproken worden.
2. Toestand van het sociaal overleg in de sector : Gazelco geeft een niet-limitatief overzicht van cao’s en andere overeengekomen regels die (soms al veel te lang) niet gerespecteerd of niet correct toegepast worden (zie hieronder). Voor Gazelco komt hierdoor het sociaal overleg in gevaar en is er mogelijk een vertrouwensbreuk, in die zin zelfs dat de vraag gesteld wordt of het nog nut heeft om nieuwe afspraken te maken wanneer er tegelijkertijd zoveel niet gerespecteerd worden. De werkgeversfederaties verklaren in een eerste reactie dat ook zij vinden dat afspraken moeten gerespecteerd worden, maar dat zij dat niet kunnen opleggen aan bedrijven. De Voorzitter van het Paritair Comité verklaart dat hij vertrouwen onder sociale gesprekspartners niet kan opleggen. Dit zal op vraag van Gazelco terug geagendeerd worden tijdens de volgende zitting van het Paritair Comité op 28 februari 2019.
– Contracten van onbepaalde duur moet de regel zijn, contracten van bepaalde duur de uitzondering. Het omgekeerde wordt veelal toegepast, vooral in het gereguleerde segment van onze sector.
– Getrouwheidsverlof (voor loon- en arbeidsvoorwaarden vanaf 2002) wordt verkeerd geproratiseerd terwijl dit niet zo overeengekomen is.
– Patronaal gemaakte beloftes inzake werkbaar werk en meer specifiek in het kader van cao 104 (eindeloopbaan, vanaf 45 jaar) zijn niet gehouden.
– Nationaal akkoord met betrekking tot de vastheid van betrekking (stabiliteit van tewerkstelling) wordt regelmatig niet gerespecteerd.
– Nationaal akkoord met betrekking tot werken aan derden (problematiek van onderaanneming) wordt niet door alle werkgevers gerespecteerd.
– Een oplossing werd nog steeds niet (en dat moest gebeuren voor einde 2018) aangeboden door de werkgevers inzake compenserende maatregelen voor het verbod op anticipatieve maatregelen voorzien in Elgabel (ook Regime B).
– Een bespreking van de sectorale cao verplaatsingen werd door de werkgevers gehypothekeerd door vele voorstellen van de werknemersvertegenwoordigers onbespreekbaar te verklaren en hiertegenover zelf heel wat maatregelen te plaatsen die zeer moeilijk aanvaardbaar zouden kunnen zijn voor de syndicale organisaties.
– Regelmatige patronale inbreuken op de sectorale kwalificatiemethode, zoals het éénzijdig patronaal klasseren van nieuwe functies (is niet voorzien in de methode) en een goede normale werking van Onderzoekscommissies verhinderen.
– Geen correcte toepassing van het personeelstarief Elektriciteit en Gas : korting wordt voor loon- en arbeidsvoorwaarden vanaf 2002 niet door alle werkgevers toegepast op de volledige factuur, voor de anderen worden verkeerde aanrekeningen gedaan (Turteltaks, prosumententarieven, voordeel van alle aard,…).
– Er zijn momenteel in meerdere bedrijven van onze sector conflictueuze situaties, waarbij in sommige gevallen een stakingsaanzegging gedaan is en die nu uitwerking heeft, zoals bij : EDFLuminus Sud, Fluvius, BNO, Electrabel (Tihange en Les Awirs) en Eneco. Dit is een onhoudbare situatie.
– Regelmatig worden inbreuken op het sectoraal syndicaal statuut vastgesteld en worden afgevaardigden op een onaanvaardbare wijze onder druk gezet.
3. Dienstnota ‘transgender’ vanuit de federale overheid : een nota werd door de bevoegde minister gestuurd naar alle Paritaire Comités waarin advies gevraagd wordt hierover. Er wordt geoordeeld dat dit een materie is die best in de Nationale Arbeidsraad besproken wordt.
4. Nota vanuit de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : hierin wordt uitgelegd hetgeen wettelijk mogelijk is in functie van de vraag van Fluvius om op sectoraal vlak (en op bedrijfsvlak aangevuld met andere overeenkomsten) een ‘opting-out’ te doen op de sectoraal overeengekomen arbeidsduur (verhoging naar 40u/week). De Voorzitter zegt dat deze opgesteld werd na gesprekken tussen werkgevers en syndicale organisaties, in aanwezigheid van de bevoegde overheidsdiensten, en dat deze gevoegd zal worden aan het verslag van de vergadering van vandaag.
Jan VAN WIJNGAERDEN

 

This entry was posted in .

Comments are closed.