Elektriciteitscentrales, transport en distributie Scharnierjaar voor toekomst van Belgisch energiesysteem

Indien de huidige regeringen dit jaar hun beleidsplannen inzake energie kunnen realiseren zoals deze uitgewerkt werden in respectievelijke regeerakkoorden, dan zal dit jaar een scharnierjaar worden voor wat betreft het Belgisch energiesysteem.  Er zullen in voorkomend geval beslissingen genomen worden die daarna vooral een grondige impact zullen hebben op de gekende productieactiviteiten in onze sector.  Maar niet enkel deze activiteit zal geïmpacteerd worden, ook het transport van elektriciteit en aardgas alsook de distributie ervan zouden ingrijpende gevolgen kunnen ondervinden van mogelijke overheidsbeslissingen op federaal, regionaal of lokaal vlak.

Elektriciteitscentrales

Er staat letterlijk in het federaal regeerakkoord dat de regering resoluut kiest voor de herbevestiging van de kernuitstap en dat de wettelijke uitstapkalender gerespecteerd wordt zoals voorzien.  Conform de huidige wetgeving zullen bijgevolg alle kernreactoren in België stilgelegd worden tussen 2022 en 2025.  Tenzij de huidige wetgeving alsnog zou wijzigen, betekent dit dan ook het volledig einde van elektriciteitsproductie door het nucleair productiepark (huidige capaciteit is ongeveer 6000 MW).  Nadien zou dan natuurlijk ook nog wel een heel aantal jaren sprake zijn van de ontmanteling van deze centrales, hetgeen veel complexer gebeurt dan bij klassieke productiecentrales.  Momenteel werken ongeveer 2000 collega’s rechtstreeks voor de uitbater van deze installaties ( Electrabel ), die allen ressorteren onder het Paritair Comité 326 ( Gas en Elektriciteit ).  Daar bovenop werken ook nog tot ongeveer 5000 extra personeelsleden voor onderaannemers, afhankelijk van de intensiteit van het totale werkvolume dat uitgevoerd wordt in onderaanneming, bijvoorbeeld bij revisiecontexten.  Bovendien zal ook de lokale economische activiteit vooral in Huy hierdoor zwaar getroffen worden, aangezien deze nauw samenhangt met alles wat de grote economische activiteit van Tihange omringt.  In elk geval zouden duizenden families getroffen worden die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de beide nucleaire sites in Doel en Tihange.

In elk scenario van een huidig en toekomstig Belgisch productiesysteem dat ook Gazelco tot nu toe mee kon inkijken zijn gascentrales nodig.  In welke mate deze nodig zullen zijn hangt natuurlijk nauw samen met de rest van alle mogelijke productiecapaciteiten en de vereiste flexibiliteit die zeer belangrijk is in een energiesysteem dat hoe langer hoe meer hernieuwbare energiebronnen bevat.  Hiervan weten we immers dat deze niet altijd beschikbaar zijn, bijvoorbeeld wind en zon zijn in ons land slechts schommelend voorhanden.  Er wordt een veiling opgezet waarbij projecten voor centrales kunnen ingediend worden, het volledig rapport hiervan zal eind november van dit jaar voorgelegd worden aan de federale regering.  Dit rapport onderzoekt de bevoorradingszekerheid en de impact op de elektriciteitsprijzen.  Indien dan zou blijken dat er een onverwacht probleem is met de bevoorradingszekerheid, dan zal de regering gepaste maatregelen nemen zoals de aanpassing van de wettelijke kalender voor een nucleaire capaciteit tot 2000 MW onder diverse strikte voorwaarden.  Zeer belangrijk in gans deze context is het zogenaamde capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) dat nog moet goedgekeurd worden door de Europese Commissie.  Dit steunmechanisme zal immers in belangrijke mate bepalend zijn voor wie zich waartoe wenst te engageren inzake investeringen.

Transport en distributie    

Ook in deze beide sectorale activiteiten zal rekening moeten gehouden worden met mogelijke overheidsbeslissingen.  In Vlaanderen moet het kerntakendebat met betrekking tot Fluvius nog plaatsvinden, waarbij opdrachten kunnen herschikt worden en hetgeen dan ook invloed kan hebben op de aard en het volume van het in totaliteit uit te voeren werk.  Investeringen zullen zich toespitsen op grote infrastructuur voor elektrische flexibiliteit en een betere energieopslag.  Gas- en elektriciteitsnetwerken, met in het bijzonder de interconnecties ( Fluxys en Elia ) met buurlanden, zullen verder ontwikkeld worden in functie van transit, import en export.  Ook andere molecules dan aardgas zullen hun opgang kennen, waterstof komt hierbij meer en meer onder de aandacht. Heel wat hefbomen voor hernieuwbare energie worden verder uitgerold.

Wij houden de vinger aan de pols

Gazelco zal in elk energiesysteem, met een mogelijke herschikking van de mix aan productie-, transport- en distributiemiddelen, steeds alle belangen van alle leden blijven behartigen, zonder enige vorm van onderscheid.  We begrijpen als geen ander de maatschappelijke belangen die zeker meespelen in dit ganse debat, waarin termen belangrijk zijn als bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid van facturen en energiearmoede, energie-onafhankelijkheid, energienorm voor ondernemingen en consumenten, natuurbehoud (milieu, klimaat, …).

Om dit allemaal duidelijk te kunnen maken aan diegenen die hierover zullen beslissen, heeft Gazelco reeds rechtstreekse gesprekken gevoerd met verschillende tenoren, zoals de federale minister van energie en de hoogste directie van Electrabel, steeds met onze eigen prioriteit voorop, zijnde de belangenbehartiging van al onze leden ( en andere werknemers ) binnen een behoud of verbetering van de tewerkstelling.

This entry was posted in .

Comments are closed.