Eisenbundel voor cao 2021-2022 ingediend

Normaal gezien wordt om de twee jaar binnen het Paritair Comité 326 (Elektriciteit en Gas) onderhandeld over de invulling van de zogenaamde loonmarge op sectorniveau. Doorgaans vormt een Interprofessioneel Akkoord (IPA) hiervoor de basis. Dit jaar kwam er echter geen IPA tot stand. De vakbonden vonden immers de maximaal opgelegde loonmarge van 0,4 procent bruto en een coronapremie van 500 euro netto (voor bedrijven met ‘goede resultaten’) te laag. De federale regering legde daarom deze loonmarge vast als het maximum dat via sectorale of bedrijfsgebonden akkoorden kan ingevuld worden (of niet).
Hiermee rekening houdend en gemandateerd door haar nationale instanties, maakte ACOD Gazelco samen met de twee andere representatieve vakbonden een gemeenschappelijke sectorale eisenbundel op. Deze werd tijdens de zitting van het Paritair Comité op 30 september 2021 ingediend en uitgelegd aan de patronale federaties. Alle betrokken partijen verklaarden voor het jaareinde te willen komen tot een akkoord.
Wat staat er in onze eisenbundel?
1. Koopkracht
– Verhoging van (het spilloon van) de sectorale barema’s, alle bedrijfsgebonden barema’s en de reële lonen met 0,4 procent bruto, met maximaal mogelijke retroactiviteit plus toekenning van een ‘coronapremie’ van 500 euro netto vóór 31 december 2021.
2. Tewerkstelling
– Optimalisatie tijdskrediet.
– Telewerk.
3. Sociale maatregelen
– Behoud van sociale voordelen in specifieke omstandigheden (schorsingen) en afschaffing wachttijden.
– Bijkomende dag getrouwheidsverlof (NAV).
4. Eindeloopbaan
– Tijdskrediet landingsbanen.
– Vervroegde uitstapmogelijkheid voor pensionering.
– Verhoging van patronale bijdragen voor het extralegaal pensioen (NAV).
5. Syndicale premie/syndicaal vormingsfonds
– Automatische verhoging tot fiscaal plafond van premiebedrag en verhoging fonds.
Toelichting
1. Inzake koopkracht pleit ACOD Gazelco ervoor de loonsverhogingen retroactief te laten ingaan vanaf 1 januari 2021 en aan alle betrokkenen de maximaal mogelijke coronapremie toe te kennen.
2. Op het vlak van tijdskrediet met motief is er in onze sector nog de mogelijkheid om een uitbreiding te realiseren naar een voltijds regime in functie van de zorg voor een kind tot 8 jaar, ten belope van maximum 51 maanden.
Zoals in de voorgaande editie van Tribune uitgelegd werd, heeft ACOD Gazelco al in het voorjaar de vraag voorgelegd aan de patronale vertegenwoordigers in het Paritair Comité om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst overeen te komen over telewerk. Deze overeenkomst kan ook buiten dit tweejaarlijks kader tot stand komen, maar de werkgeversfederaties wensen dit mee te bespreken in deze context.
3. Verscheidene sociale voordelen (gezondheidszorgen en tariefvoordelen) kunnen onderbroken worden bij een individuele vrijwillige en volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst van meer dan drie maanden (onbetaald verlof, tijdskrediet en thematische verloven). Ook worden deze bij de aanwerving pas toegekend na een wachttijd, wat best zou afgeschaft worden. Bovendien stelden wij al meermaals vast dat verzekeraars die in opdracht van werkgevers uitbetalingen kunnen doen van een waarborg van inkomen bij langdurige ziekte, op een ongeoorloofde manier aan rechthebbenden hun rechten ontzeggen.
Voor de collega’s die aangeworven werden met de loon- en arbeidsvoorwaarden vanaf 2002 wordt een tweede dag getrouwheidsverlof (met overeen te komen modaliteiten) gevraagd, in navolging van de eerste die nu reeds na 10 jaar anciënniteit toegekend wordt.
4. Tijdskrediet ‘landingsbaan’ met uitkeringen kan nu ook via een sectorale cao toegekend worden vanaf 55 jaar in een halftijds of 1/5de regime. De uitkeringen kunnen door de RVA retroactief geregulariseerd worden vanaf 1 januari 2021 indien dit in zo een cao is voorzien, iets wat ACOD Gazelco natuurlijk ook reeds gevraagd heeft. Ook deze sectorale cao zou onmiddellijk kunnen afgesloten worden, maar de werkgeversfederaties verklaarden dit mee te willen bespreken in deze tweejaarlijkse context.
Omwille van de steeds langer wordende loopbanen, vraagt ACOD Gazelco om sectoraal een vervroegde uitstapmogelijkheid (zoals deze gekend is voor collega’s met loon- en arbeidsvoorwaarden van voor 2002, het zogenaamde systeem ’uitstap 59-57 jaar’) op te nemen voor iedereen, zowel direct voorafgaand aan de eerst mogelijke datum van vervroegd pensioen (bijvoorbeeld op 63 jaar) als aan de datum van het wettelijk pensioen (momenteel op 65 jaar).
ACOD Gazelco zal bovendien een verhoging van patronale bijdragen voor het extralegaal pensioen van collega’s met loon- en arbeidsvoorwaarden vanaf 2002 blijven bepleiten.
5. Er wordt opnieuw gevraagd om het bedrag van de syndicale premie automatisch te kunnen verhogen tot aan het fiscaal vrijgesteld plafond (momenteel 145 euro), zodat niet telkens opnieuw hiervoor moet onderhandeld worden.
Indien deze onderhandelingen niet positief vorderen, zou ACOD Gazelco een beroep moeten kunnen doen op jullie steunende bereidheid om druk uit te oefenen, opdat alsnog een aanvaardbare sectorale cao tot stand kan komen.
Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.