CORONA-EXITSTRATEGIE ALS LIBERAAL LABORATORIUM

Gazelco nam reeds op 11 maart de beslissing om geen enkele interne vergadering meer te organiseren in de hoofdzetel van de ACOD op het Fontainasplein te Brussel.  Toen reeds schatten de federaal verantwoordelijken het aanstormend gevaar juist in van een wild om zich heen woekerend virus.  In deze besluitvorming werd geoordeeld dat de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van al onze afgevaardigden, alsook de collega’s werkzaam in ons eigen secretariaat én de ganse omgeving van alle betrokkenen,  prioriteit nummer één is.  En natuurlijk werd ook toen al correct ingeschat welk een versterkend effect een minder doortastende werkwijze als gevolg zou kunnen hebben op een veel bredere groep mensen.  De daarop volgende realiteit heeft ons enkel gelijk gegeven, daarvan is iedereen getuige kunnen zijn.

Intussen hebben Gazelco-afgevaardigden onophoudelijk schitterend syndicaal werk geleverd binnen de verschillende bedrijven en activiteiten van de sector Gas en Elektriciteit.  Het intern overleg werd anders georganiseerd, veelal via toepassingen zoals ‘teams’ en ‘skype’.  Het is een werkwijze die velen helemaal niet gewoon waren, maar ondertussen is wel gebleken dat in een noodsituatie als diegene die we nu met z’n allen meemaken, dergelijke digitale hulpmiddelen wel zeer nuttig kunnen zijn om ook hierin een belangrijke mate van continuïteit te kunnen voorzien zonder hierbij anderen en zichzelf in gevaar te brengen.  Vanop afstand werden zittingen van Ondernemingsraden, Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk en andere (paritaire) vergaderingen gehouden, waarin het verwachte syndicale werk plaatsvond in functie van alle (personeels-)leden.  Gazelco-adviezen werden niet overal ingewilligd, maar toch hebben afgevaardigden onophoudelijk getracht om zo veel mogelijk risico’s uit te sluiten ten voordele van alle betrokkenen.  Finaal zullen tot zelfs persoonlijke verantwoordelijkheden van diegenen die op een verkeerde manier instructies geven met klem onderstreept worden door Gazelco waar nodig, want ‘wie niet horen wil, moet voelen’.  En ook in deze moeilijke periode werden bedrijfsgebonden Collectieve Arbeidsovereenkomsten en andere collectieve akkoorden afgesloten, soms op een niet zo evidente manier trouwens.

De afgelopen weken werden meer en meer onpartijdige adviezen van medische experten en virologen door rechtse regeringen ondergeschikt gesteld aan de volksgezondheid.  Een heropflakkering van het ongekende virus, dat zich nog steeds heel snel zou kunnen verspreiden met de ondertussen alom gekende gevolgen, zou misschien nog meer nefaste gevolgen kunnen veroorzaken.  Ogenschijnlijk vergeten sommigen dat er geen blind geloof mag zijn in een liberale aanpak van een maatschappij, die er in eerste instantie moet zijn voor en door mensen en dus niet moet beschouwd worden als een bedrijf of een liberaal laboratorium op zich.  Natuurlijk wil een absolute meerderheid dat zo snel mogelijk kan overgegaan worden naar een genormaliseerde functionering ervan, maar dat zou nooit ten koste mogen gaan van een mogelijk grootschalig gezondheidsrisico.

Gazelco heeft ondertussen beslist dat, al zeker tot het einde van deze zomer, geen eigen interne fysieke vergaderingen zullen plaatsvinden in de hoofdzetel van de ACOD omwille van deze zelfde redenen en in functie van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van alle betrokkenen binnen Gazelco en hun omgeving.  Hopelijk wordt ook door anderen op een verstandige manier omgesprongen met een moeilijk in te schatten risico.  Meerdere grote bedrijven in onze sector hebben al aangekondigd om zelf niet te overhaast of te lichtzinnig te zullen omgaan met sommige versoepelde maatregelen, we kijken met argusogen toe in welke realiteit we kunnen terechtkomen.  Vandaar een oproep aan allen : breng uzelf en anderen niet in gevaar !  Indien het in een werkomgeving wél die richting uitgaat, stop er dan mee en zorg ervoor dat het wél veilig kan of helemaal niet uitgevoerd wordt !

Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.